Still FM-X17
7336928
Still FM-X17 Wózek z wysuwanym  masztem www.blackforxx.com
Wózek z wysuwanym masztem
Rok prod.: 2015
Rodzaj masztu: Triplex
Udźwig1700 kg
Wys. podn. 9500 mm
Bateria V48 V
Bateria2014
Motogodziny8873 h
Still FM-X17
7336916
Still FM-X17 Wózek z wysuwanym  masztem www.blackforxx.com
Wózek z wysuwanym masztem
Rok prod.: 2014
Rodzaj masztu: Triplex
Udźwig1700 kg
Wys. podn. 5900 mm
Bateria V48 V
Bateria2016
Motogodziny7155 h
Still FM-X17
7344368
Still FM-X17 Wózek z wysuwanym  masztem www.blackforxx.com
Wózek z wysuwanym masztem
Rok prod.: 2018
Rodzaj masztu: Triplex
Udźwig1700 kg
Wys. podn. 8000 mm
Bateria V48 V
Bateria2018
Motogodziny5641 h
Still FM-X17
7296824
Still FM-X17 Wózek z wysuwanym  masztem www.blackforxx.com
Wózek z wysuwanym masztem
Rok prod.: 2015
Rodzaj masztu: Triplex
Udźwig1700 kg
Wys. podn. 7100 mm
Bateria V48 V
Bateria2016
Motogodziny3261 h
Still FM-X17
7344931
Still FM-X17 Wózek z wysuwanym  masztem www.blackforxx.com
Wózek z wysuwanym masztem
Rok prod.: 2017
Rodzaj masztu: Triplex
Udźwig1700 kg
Wys. podn. 9200 mm
Bateriatak
Motogodziny6531 h
Still FM-X17
7292911
Still FM-X17 Wózek z wysuwanym  masztem www.blackforxx.com
Wózek z wysuwanym masztem
Rok prod.: 2014
Rodzaj masztu: Triplex
Udźwig1700 kg
Wys. podn. 7100 mm
Bateria V48 V
Bateria2014
Motogodziny5500 h
Still FM-X17
7311865
Still FM-X17 Wózek z wysuwanym  masztem www.blackforxx.com
Wózek z wysuwanym masztem
Rok prod.: 2014
Rodzaj masztu: Triplex
Udźwig1700 kg
Wys. podn. 10100 mm
Bateria V48 V
Bateria2020
Motogodziny5554 h
Still FM-X17
7311864
Still FM-X17 Wózek z wysuwanym  masztem www.blackforxx.com
Wózek z wysuwanym masztem
Rok prod.: 2014
Rodzaj masztu: Triplex
Udźwig1700 kg
Wys. podn. 10100 mm
Bateria V48 V
Bateria2014
Motogodziny6891 h